لیست قیمت محصولات Mrt

قیمت خرید دستگاه جدید

فروش ام آر تی اکسپرس – ۲ پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آنلاین – متصل به اینترنت

MRT Express online Full Version online = disk repair + Data Recovery

پیش پرداخت ۳۶۰ دلار + ۲۳ قسط ۱۵۰ دلاری = ۳۸۱۰ دلار


فروش ام آر تی اکسپرس – ۲ پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

MRT Express Full Version Offline = disk repair + Data Recovery 

۳۳۶۰ دلار


فروش ام آر تی اکسپرس – ۲ پورت – ورژن تعمیر آنلاین – متصل به اینترنت

Offline Version Repair online Express MRT

پیش پرداخت ۳۶۰ دلار + ۱۲ قسط ۱۵۰ دلار = ۲۱۶۰


فروش ام آر تی اکسپرس – ۲ پورت – ورژن تعمیر آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

Offline Version Repair Offline Express MRT

۱۹۰۰ دلار

فروش ام آر تی اولترا – ۴ پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آنلاین – متصل به اینترنت

MRT Ultra online Full Version online = disk repair + Data Recovery

پیش پرداخت ۳۸۰ دلار + ۲۳ قسط ۱۸۰ دلاری = ۴۵۲۰ دلار

فروش ام آر تی اولترا – ۴ پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

MRT Ultra online Full Version Offline = disk repair + Data Recovery

۳۹۸۰ دلار

فروش ام آر تی اولترا – ۴ پورت – ورژن تعمیر – تعمیر – آنلاین – متصل به اینترنت

MRT Ultra online Repair Version – disk repair

پیش پرداخت ۳۸۰ دلار + ۱۲ قسط ۱۸۰ دلاری = ۲۵۴۰ دلار


فروش ام آر تی اولترا – ۴ پورت – ورژن تعمیر –  آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

MRT Ultra Offline Repair Version – disk repair

۲۳۴۰ دلار

هزینه ارتقا دستگاه


ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن  – ۱۵۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۲۳ قسط  + ۳۰۰ دلار
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن ۰
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن – ۱۵۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۲۳ قسط
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین ورژن تعمیر – ۱۵۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۱۲ قسط
ام آر تی اکسپرس آفلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن ۱۴۶۰ دلار


قیمت تبدبل انواع ام آر تی اکسپرس به ام آر تی اولترا


ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن ۳۰۰ دلار + ۴۰ دلار x تعداد اقساط پرداخت شده
ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن ۳۰۰ دلار +  ۴۰ دلار x تعداد اقساط پرداخت شده ( + ) ۱۸۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۲۳ قسط
ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن ۳۰۰ دلار + ۸۸۰ دلار
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن ۳۰۰ دلار +  ۴۰ دلار x تعداد اقساط پرداخت شده
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن ۳۰۰ دلار +  ۴۰ دلار x تعداد اقساط پرداخت شده ( + ) ۱۸۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۲۳ قسط
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر ۳۰۰ دلار + ۴۰ دلار x تعداد اقساط پرداخت شده
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر ۳۰۰ دلار +  ۴۰ دلار x تعداد اقساط پرداخت شده ( + ) ۱۸۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۱۲ قسط
ام آر تی اکسپرس آفلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر ۳۰۰ دلار + ۲۱۸۰ دلار


قیمت تبدیل دستگاه ام آر تی اولترا به یکدیگر


ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن – ۱۸۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۲۳ قسط
ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن ۰
ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن – ۱۸۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۲۳ قسط
ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر – ۱۸۰ دلار x ماه های باقیمانده از ۱۲ قسط
ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن ۱۶۴