لیست قیمت محصولات Mrt

قیمت خرید دستگاه جدید

فروش ام آر تی اکسپرس – 2 پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آنلاین – متصل به اینترنت

MRT Express online Full Version online = disk repair + Data Recovery

پیش پرداخت 360 دلار + 23 قسط 150 دلاری = 3810 دلار


فروش ام آر تی اکسپرس – 2 پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

MRT Express Full Version Offline = disk repair + Data Recovery 

3360 دلار


فروش ام آر تی اکسپرس – 2 پورت – ورژن تعمیر آنلاین – متصل به اینترنت

Offline Version Repair online Express MRT

پیش پرداخت 360 دلار + 12 قسط 150 دلار = 2160


فروش ام آر تی اکسپرس – 2 پورت – ورژن تعمیر آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

Offline Version Repair Offline Express MRT

1900 دلار

فروش ام آر تی اولترا – 4 پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آنلاین – متصل به اینترنت

MRT Ultra online Full Version online = disk repair + Data Recovery

پیش پرداخت 380 دلار + 23 قسط 180 دلاری = 4520 دلار

فروش ام آر تی اولترا – 4 پورت – فول ورژن – تعمیر و بازیابی – آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

MRT Ultra online Full Version Offline = disk repair + Data Recovery

3980 دلار

فروش ام آر تی اولترا – 4 پورت – ورژن تعمیر – تعمیر – آنلاین – متصل به اینترنت

MRT Ultra online Repair Version – disk repair

پیش پرداخت 380 دلار + 12 قسط 180 دلاری = 2540 دلار


فروش ام آر تی اولترا – 4 پورت – ورژن تعمیر –  آفلاین – بدون نیاز به اتصال اینترنت

MRT Ultra Offline Repair Version – disk repair

2340 دلار

هزینه ارتقا دستگاه


ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن  – 150 دلار x ماه های باقیمانده از 23 قسط  + 300 دلار
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن 0
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن – 150 دلار x ماه های باقیمانده از 23 قسط
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین ورژن تعمیر – 150 دلار x ماه های باقیمانده از 12 قسط
ام آر تی اکسپرس آفلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن 1460 دلار


قیمت تبدبل انواع ام آر تی اکسپرس به ام آر تی اولترا


ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن 300 دلار + 40 دلار x تعداد اقساط پرداخت شده
ام آر تی اکسپرس آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن 300 دلار +  40 دلار x تعداد اقساط پرداخت شده ( + ) 180 دلار x ماه های باقیمانده از 23 قسط
ام آر تی اکسپرس آفلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن 300 دلار + 880 دلار
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن 300 دلار +  40 دلار x تعداد اقساط پرداخت شده
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن 300 دلار +  40 دلار x تعداد اقساط پرداخت شده ( + ) 180 دلار x ماه های باقیمانده از 23 قسط
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر 300 دلار + 40 دلار x تعداد اقساط پرداخت شده
ام آر تی اکسپرس آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر 300 دلار +  40 دلار x تعداد اقساط پرداخت شده ( + ) 180 دلار x ماه های باقیمانده از 12 قسط
ام آر تی اکسپرس آفلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر 300 دلار + 2180 دلار


قیمت تبدیل دستگاه ام آر تی اولترا به یکدیگر


ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن – 180 دلار x ماه های باقیمانده از 23 قسط
ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آنلاین فول ورژن 0
ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن – 180 دلار x ماه های باقیمانده از 23 قسط
ام آر تی اولترا آنلاین ورژن تعمیر —–> ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر – 180 دلار x ماه های باقیمانده از 12 قسط
ام آر تی اولترا آفلاین ورژن تعمیر ورژن —–> ام آر تی اولترا آفلاین فول ورژن 164